Girl in a jacket

การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11

หลักการและเหตุผล

ภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทั้งโลกต้องมีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบ
 การใช้ชีวิตวิถีใหม่ขึ้นในสังคม ส่งผลทำให้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน วิธีการ และเป้าหมาย ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบที่จะตอบสนองต่อกระแสชีวิตวิถีใหม่อีกด้วย อีกทั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 

ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ยั่งยืน (Research for Sustainable Human Development)” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการให้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการนําองค์ความรู้ไปต่อยอดให้ก่อเกิดนวัตกรรมทางการศึกษาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Disruptive Change) พร้อมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของศาสตร์ทางการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการวิจัยและนวัตกรรมอย่างผลิกผัน เพื่อการศึกษาที่ดีกว่าในยุคปกติใหม่ร่วมกัน

3. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา และการขยายเครือข่ายการทำผลงานวิจัย ตลอดจนสามารถสร้างงานวิจัยและความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ

 เป้าหมาย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม

ระยะเวลา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

  

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 เมษายน 2567

ส่งบทความปรับแก้ไขฉบับสมบูรณ์ (Full-paper) 

ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567

ส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอบทความ

ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ประชุมวิชาการ ในรูปแบบ Hybrid

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ Proceeding

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ทางออนไลน์

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 รูปแบบการจัดประชุมวิชาการ
        1. การบรรยายพิเศษ 
        2. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
        3. การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

        หมายเหตุ : โดยการจัดประชุมวิชาการแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) เป็นการประชุมแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ 

 ลักษณะของผลงาน
        1. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
        2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วัดและประเมินผล วิจัย สถิติ แนะแนว จิตวิทยา หลักสูตร การสอนทุกกลุ่มสาระ การบริหารการศึกษา พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา งานวิจัย R2R และสาขาอื่นๆ ทางการศึกษา

 การนำเสนอ
         1. การนำเสนอแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (นำเสนอ 10 นาทีตอบข้อซักถาม 5 นาที) 
         2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที (นำเสนอ10 นาทีตอบข้อซักถาม 5 นาที) 

รูปแบบการจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.conference.edu.nu.ac.th/

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยงานต่างๆ
2. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้รับการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3. เกิดเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ


  

ผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน/คน

Onsite

Online

ผู้นำเสนอผลงาน ประเภทนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป

1,500 บาท

1,500 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน ประเภทหมู่คณะ 10 คน ขึ้นไป

1,000 บาท

1,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,000 บาท

1,000 บาท

ผู้นำเสนอผลงาน ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฟรี

ฟรี

ผู้นำเสนอผลงาน ประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฟรี

ฟรี

ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงาน)

500 บาท

ฟรี

 หมายเหตุ

1) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานแล้ว มีมติไม่ตอบรับให้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาผลงาน
           2) กรณีชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณีความจำเป็นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
          3) อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือเป็นชื่อหลัก (Corresponding Author) ที่ระบุชื่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไว้ที่ตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนปรากฏในบทความอย่างชัดเจน 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท์ 0 – 5596 – 2405 E-mail: edunuconference@gmail.com

Website: https://www.conference.edu.nu.ac.th  

ผู้ประสานงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์  

E-mail: chamnanp@nu.ac.th โทรศัพท์ 086 – 713 – 0563 

นางสาวอังคณา แทนออมทอง

E-mail: aungkanat@nu.ac.th โทรศัพท์ 084 – 621 – 9484